O nas

Głównym celem Stowarzyszenia „PoRa-dek” jest wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. W praktyce ma to oznaczać zarówno pomoc finansową jak też czynny udział w życiu szkoły.

Misja Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „PoRa-dek” jest organizacją non-profit , która prowadząc swoją działalność skupia się przede wszystkim na wspieraniu V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie w realizacji jego celów statutowych. Wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych, a podstawą tej działalności jest praca społeczna członków.

„PoRa-dek” tworzy wspólnotę opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, wzajemnej pomocy i poszanowania wyznawanych przekonań.

Stowarzyszenie „PoRa-dek”  powołane w 150 rocznicę urodzin patronki V LO, Marii Skłodowskiej-Curie sposobem swojego funkcjonowania promuje postawy ekopozytywne, dba o środowisko (min. pieczątki i papier z recyklingu), dążąc do poprawy jakości życia mieszkańców miasta, w szczególności osób pragnących mieszkać w zdrowym i przyjaznym człowiekowi otoczeniu.

Realizacji misji stowarzyszenia podporządkowane będą następujące przedsięwzięcia:

  • Szkolna Akademia Umiejętności (SzAU);
  • Ogród Nauki na dachu budynku;
  • Fundusz Stypendialny im. Marii Skłodowskiej-Curie;
  • Organizacja konkursów przedmiotowych i tematycznych, o szerszym zasięgu;
  • Szeroka wymiana międzynarodowa;
  • Współpraca środowiskowa.

Wizja Szkoły

V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie szkołą zrównoważonego rozwoju. To szkoła otwarta na współpracę z absolwentami, rodzicami uczniów, społecznością lokalną, placówkami edukacyjnymi i ukierunkowana na  tworzenie silnych więzi międzyludzkich, kultywująca szkolne tradycje, jednocześnie nowoczesna, dobrze wyposażona placówka edukacyjna zacieśniająca współpracę z instytucjami działającymi na terenie Lublina, Polski i za granicą.

To liceum, które stwarza uczniom warunki do harmonijnego rozwoju oraz przygotowuje ich do sprostania wyzwaniom przyszłości – wyposaża w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalsze kształcenie oraz funkcjonowanie w społeczeństwie i Europie. Szkoła stawia sobie za zadanie przygotować uczniów do życia w nowoczesnym świecie. Kształci nowe umiejętności, wyposaża ich we właściwe kompetencje, dając jednocześnie młodzieży pomoc w ich rozwoju emocjonalnym i intelektualnym. Realizuje potrzeby i oczekiwania społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

V LO pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez tworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki. Szkoła przygotowuje młodzież do przyszłego życia poprzez uczenie tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. Uczy uczciwości, odpowiedzialności, poczucia własnej wartości, szacunku dla trwałych wartości ogólnoludzkich.

Ze szkolnej videoteki

Kilka ciekawostek o naszej Szkole
70
Lat tradycji
800
Uczniów
8600
Absolwentów
100 %
Zdawalność matury
Ostatnie

Wiadomości

Boże Narodzenie 2020

w ten trudny czas, słowami Marii Skłodowskiej-Curie życzymy: „zdrowia na cały rok, dobrego humoru, dobrej pracy, roku, w czasie którego każdy dzień przyniesie radość życia bez oczekiwania, aż minie, żeby …